At-vejledning C.1.3-3 om Arbejde med stoffer og materialer er opdateret

Vejledningen indeholder vejledning og eksempler på, hvordan reglerne i Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) med ændringer, skal tolkes. Vejledningen i sig selv er ikke bindende, men bygger på regler, der er bindende.

I vejledningen er kravene ved arbejde med kemikalier illustreret ved nedenstående model, og modellens enkelte punkter er nærmere beskrevet.

Kilde: Arbejdsmiljø i Danmark

Modellen skal ses som en kontinuert metode til løbende at sikre et godt arbejdsmiljø.

Vejledningens afsnit om den kemiske del af arbejdspladsvurderingen (kemisk APV) samt oplæring og instruktion er blevet uddybet. Ved bortfald af krav om arbejdspladsbrugsanvisninger, vil der blive lagt større vægt på den kemiske APV samt instruktion og oplæring. Den kemiske APV kan også beskrives som en risikovurdering af udsættelsen for kemikalier.

En kemisk APV skal udarbejdes, når der er ansatte, som arbejder med eller kan blive udsat for farlige kemikalier, med undtagelse af hvis udsættelsen vurderes til at være ubetydelig. Risiko for udsættelse ved vedligeholdelse- eller reparationsarbejde skal være en del af risikovurderingen.

Når den kemiske APV er udarbejdet, ligger den til grund for arbejdsmiljøorganisationens (AMO’s) planlægning af et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø.

Den kemiske APV skal være skriftlig og skal indeholde følgende områder, som dog ikke behøver at være skriftligt dokumenteret:

 1. Kemikaliernes farlige egenskaber
 2. Eksponeringsgraden, -typen og -varigheden
 3. Omstændighederne ved arbejdet med farlige kemikalier, herunder mængden
 4. Virkningen af de forebyggende foranstaltninger
 5. Konklusioner, som kommer fra arbejdsmedicinske undersøgelser (hvis muligt)
 6. Grænseværdier
 7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed

En liste over alle farlige stoffer og materialer, som forefindes på arbejdspladsen, herunder de kemikalier arbejder kan risikere at blive udsat for, er også en del af den kemiske APV. Hvis der er risiko for påvirkning fra flere forskellige kemikalier, skal der foretages en samlet vurdering af risikoen. Her kan det være fornuftigt at opdele listen efter processer.

Et nyt afsnit om oplæring og instruktion erstatter det gamle afsnit om arbejdspladsbrugsanvisninger.

Oplæringen og instruktionen skal mindst omfatte følgende 5 punkter:

 1. De farlige stoffer og materialer
 2. Praksis
 3. Håndtering
 4. Sikkerhedsforanstaltninger
 5. Bortskaffelse

Oplæring og instruktion skal gennemføres inden arbejde med farlige stoffer og materialer påbegyndes, eller inden der er risiko for udsættelse for farlige stoffer og materialer. Den skal gentages jævnligt og ved væsentlige ændringer eller ved ny aktivitet eller skiftende omstændigheder.

Instruktionen skal være mundtlig, men skal understøttes af skriftligt materiale ved arbejde med eller udsættelse for ”særligt farlige kemikalier”. Formålet med at understøtte instruktionen med skriftligt materiale er at sikre en bedre forståelse for instruktionen, samt give mulighed for at genfinde og genopfriske instruktionen. Det skriftlige materiale skal være tilgængeligt for de ansatte uden nærmere begrænsninger i formen. Det kunne være beskrivelser, tegninger eller video, som er tilrettet modtagergruppen, f.eks. ansatte som ikke forstår dansk. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der bliver ført tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

De ”særligt farlige kemikalier” regnes som værende kemikalier med følgende egenskaber:

 • CLP klassificeret med:
  • Akut Tox. 1, 2 eller 3
  • STOT SE 1
  • Carc. 1A eller 1B
  • Muta. 1A eller 1B
  • Repr. 1A eller 1B
  • Resp. Sens. 1, 1A eller 1B
  • Skin Sens. 1, 1A eller 1B
 • Anerkendt for hormonforstyrrende effekter
 • Være kvælende gasser, f.eks. svovlbrinte eller kulmonoxid
 • Særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold f.eks.:
  • Exoterme (varmeudviklende) processer
  • Kemiske processer, hvor der sker trykstigning
  • Processer, hvor der opstår risiko for brand/eksplosion

Derudover understøttes instruktionen med skriftligt materiale f.eks.

 • Hvis det farlige kemikalie kun bruges sjældent (f.eks. spild, påfyldning/reparation af lukket anlæg)
 • Hvis der arbejdes med mange forskellige typer kemikalier, som kræver forskellige foranstaltninger
 • Hvis ansatte veksler mellem forskellige arbejdsprocesser.
Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden