Ændring af Bilag VI til CLP – en række stoffer får ny/ændret klassificering.

01.03.2018:

Det er i EU netop blevet vedtaget at ændre Bilag VI til CLP.
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det er et udkast, og at der kan komme mindre ændringer over de næste 3 måneder. Det forventes, at ændringerne bliver bindende fra 2019.
Der er flere stoffer, der ændrer klassificering eller får en officiel klassificering, herunder stoffer, der benyttes som biocider og pesticider.

Der er tre stoffer, som vi vil gøre specifikt opmærksom på:

1: 7681-52-9, natriumhypochloritopløsning
Stoffet er i dag klassificeret på Bilag VI:
Skin Corr. 1B;H314 Aquatic Acute 1;H400, EUH031.
Den officielle klassificering bliver nu ændret til:
Skin Corr. 1B;H314 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410, EUH031.
Der er således blevet tilføjet en officiel klassificering for Aquatic Chronic 1;H410

2: 60207-90-1: propiconazol
Stoffet er i dag klassificeret på Bilag VI:
Acute Tox. 4 *;H302 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410
Den officielle klassificering bliver nu ændret til:
Repr. 1B;H360D, Acute Tox. 4;H302 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410
Der er således blevet tilføjet en officiel klassificering for Repr. 1B;H360D, hvilket kan have stor betydning for produkter indeholdende propiconazol, da produkterne dermed kan blive underlagt reglerne for køb, salg og anvendelse af gift.

3: 2682-20-4: 2-methylisothiazol-3(2H)-on (MIT)
Stoffet har i dag ikke en officiel klassificering på Bilag VI.
Den officielle klassificering bliver fremover:
Acute Tox. 2;H330 Acute Tox. 3;H311 Acute Tox. 3 ;H301 Skin Corr. 1B;H314 Eye Dam. 1;H318 Skin Sens. 1A;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410
Stoffet får samtidig en specifik grænse for klassificering som allergifremkaldende på 0,0015% (til forskel fra den generelle grænse på 1%), således at den nu bliver identisk med den specifikke grænse for klassificering som allergifremkaldende for 55965-84-9 CIT/MIT.

Dette vil have betydning for, hvornår blandinger som maling og rengøringsmidler skal faremærkes, og Miljøstyrelsen har derfor udsendt en separat nyhed med redegørelse for baggrunden herfor.

Kontakt os og hør mere

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden